Zwroty i reklamacje

Zwroty

01. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: kontakt@gustownie.eu (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez sklep Gustownie).
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4. Produkt jest w stanie niezmienionym, jeżeli posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony i jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany.
5. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (Zeusa 16, 83-010 Straszyn), a Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania Towaru (w stanie niezmienionym).
6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, zapewniającym brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura). Uszkodzenie produktów w czasie transportu z winy Klienta, może skutkować nieprzyjęciem zwrotu przez Sprzedającego.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku artykułów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. produktów stworzonych według specjalnych wytycznych Klienta, nie będących w stałym asortymencie Sklepu.
9. W przypadku, kiedy Klient przy składaniu zamówienia skorzystał ze zniżek i/lub została naliczona darmowa dostawa, powyżej zamówień za kwotę 200 zł, a Klient zwrócił znaczną część towaru zawartego w zamówieniu, Sprzedający ma prawo do odliczenia od kwoty zwrotu przyznanych rabatów zarówno na towar jak i darmową dostawę. Zwracając tym samym Klientowi kwotę towaru pomniejszoną o rzeczone upusty cenowe.
10. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej.

Reklamacje

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@gustownie.eu. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe – do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
4. Składając reklamację Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego – wzór formularza znajduje się poniżej, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje dokonywane są na adres Sprzedającego.
6. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi, wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
7. Niezależnie od wyniku, Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.