Regulamin sklepu

 1. Definicje

1.1. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedającego, dostępny pod domeną www.gustownie.eu, za pośrednictwem którego Sprzedający umożliwia składanie Zamówień.
1.2. Sprzedający – Joanna Wiktorska, prowadząca działalność gospodarczą GUSTOWNIE Joanna Wiktorska z siedzibą w Straszynie, ul. Zeusa 16, NIP 5922123251, REGON 520465564, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
1.3. Klient – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
1.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
1.7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
1.9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2.2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
2.3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
2.4. Sprzedający może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, pocztę e-mail: kontakt@gustownie.eu, telefonicznie pod numerem +48 667234252.
2.5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedającego podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
2.6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
2.7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad, z wyjątkiem Towarów, z których opisów wynika inaczej.
2.8. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy.
2.9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
2.10. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
2.11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Klienta realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła.
2.12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści nieprawdziwych i bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
2.13. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

3. Składanie Zamówień

3.1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.
3.2. Sprzedający umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Dodaj do koszyka”, po czym wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”).
3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych informacji – przyjęcie Zamówienia do realizacji.
3.4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
3.5. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
a) Przelewem na numer konta bankowego 70109010980000000149140762 (Santander Bank) ,
b) Korzystając z szybkich płatności świadczonych przez Cashbill.
3.6. Klient dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie siedmiu dni od dnia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3.7. Cennik dostaw dostępny jest w zakładce INFORMACJE. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.

4. Realizacja Zamówień

4.1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
4.2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie siedmiu dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedającego nie jest wiążąca.
4.3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności – następuje to po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
4.4. Czas dostawy Zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w magazynie, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy, towar jest wysyłany po zaksięgowaniu pieniędzy i wynosi maksymalnie 10 dni roboczych, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych, w których termin ustalany jest indywidualnie.
4.5. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu dostawy Zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
4.6. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający wydaje Towar Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
4.7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT (jeśli Klient życzy sobie fakturę, powinien wysłać wiadomość e-mail do Sprzedającego od razu po złożeniu zamówienia), które Klient otrzymuje wraz z Towarem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
4.8. Sprzedający realizuje dostawę Towarów na terenie Polski i za granicę – ceny w zakładce REALIZACJA I DOSTAWA.
4.9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
4.10. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedający zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedającego oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

5. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedającego, podany w niniejszym Regulaminie (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez sklep Gustownie).
5.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie, a Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru.
5.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, zapewniającym brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura). Uszkodzenie produktów w czasie transportu z winy Klienta, może skutkować nieprzyjęciem zwrotu przez Sprzedającego.
5.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

5.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku artykułów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. produktów stworzonych według specjalnych wytycznych Klienta, nie będących w stałym asortymencie Sklepu.

5.7. W przypadku, kiedy Klient przy składaniu zamówienia skorzystał ze zniżek i/lub została naliczona darmowa dostawa, powyżej zamówień za kwotę 200 zł, a Klient zwrócił znaczną część towaru zawartego w zamówieniu, Sprzedający ma prawo do odliczenia od kwoty zwrotu przyznanych rabatów zarówno na towar jak i darmową dostawę. Zwracając tym samym Klientowi kwotę towaru pomniejszoną o rzeczone upusty cenowe.
5.8. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE.

6. Reklamacje

6.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@gustownie.eu. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6.3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
6.4. Składając reklamację, Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego – wzór formularza znajduje się pod regulaminem, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6.5. Reklamacje dokonywane są na adres Sprzedającego.
6.6. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi, wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
6.7. Niezależnie od wyniku, Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail.

7. Ochrona danych osobowych i prywatności

7.1. Klient wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
7.2. Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedającego, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedającego.
7.3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
7.4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z artykułem ustawy o ochronie danych osobowych.
7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta
7.6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umowy mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
8.2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w zakładce INFORMACJE.
8.3. Regulamin jest przesyłany Klientom w wiadomości e-mail, potwierdzającej zamówienie.